Educatius Group Logo
Home » Polityka prywatnosci

1. WSTEP

1.1 Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”), przedstawia w jaki sposób nasza spółka, Educatius Group AB, Reg. No. 556721-0819, („Educatius”, „nasza spółka”, „my”), łącznie z naszymi spółkami zależnymi, przetwarza Dane osobowe związane ze świadczeniem naszych usług („Usługi”), np. podczas rejestracji, podróży z nami, korzystania z naszej strony internetowej, aplikacji, oraz pozostałych interakcji.

1.2 Polityka Prywatności przedstawia również w jaki sposób dbamy o przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

1.3 Jeżeli poniżej nie stwierdzono inaczej, Educatius pełni rolę administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wspomnianych w niniejszej Polityce Prywatności. Educatius ponosi więc pełną odpowiedzialność za przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

1.4 Terminy stosowane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności są zgodne z rozporządzeniem RODO, jak również z rozporządzeniem (EU) 2016/679 („GDPR”).

2. DANE OSOBOWE

2.1 Podczas świadczenia naszych Usług przetwarzamy Dane osobowe zawarte w punkcie 3.

2.2 Możemy również przetwarzać kategorie Danych osobowych, inne od tych zawartych w punkcie 3, np. podczas konsultacji z klientem. Przetwarzane przez nas Dane osobowe zależą również od Danych, którymi klient decyduje się z nami podzielić.

2.3 Z reguły przetwarzamy Dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Państwa. Zdarza się jednak, że przetwarzamy Dane osobowe od osób trzecich, np. w przypadku, gdy otrzymujemy informację o Tobie od dystrybutorów lub innych powiązanych podmiotów.

2.4 W stosownych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe o nieletnich. W związku z tym, że nieletni wymagają dodatkowej ochrony, gromadzimy ich dane osobowe za pozwoleniem ich prawnych opiekunów w przypadku, gdy są poniżej 13 roku życia.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Dane osobowe w poniższych celach:

3.1 Aby świadczyć usługi

3.1.1 Przetwarzamy Dane osobowe, aby świadczyć usługi naszym klientom i użytkownikom, np. aby zarządzać ich rezerwacją lub innymi zamówieniami. Kategoriami danych osobowych przetwarzanych przez nas w tym celu, są informację dotyczące tożsamości (Imię i nazwisko, nazwa użytkownika, tytuł, data urodzenia, płeć, status małżeński, status imigracyjny, dane paszportowe, zdjęcie, pozwolenie do pracy, wykaz osiągnięć akademickich, informacje o przeszłości zawodowej), dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, kontakt awaryjny), informacje o ubezpieczenie, historię medyczną, preferencje żywieniowe, wyznanie religijne, informację o niepełnosprawności, dane dotyczące transakcji (szczegóły płatności do i od użytkownika i inne szczegóły na temat nabytych u nas zamówień) oraz dane techniczne (adresy IP, dane logowania, dane przeglądarki, lokalizację itp.). 

3.1.2 Możemy dzielić się niektórymi danymi dotyczącymi transakcji z dostawcami usług płatniczych czy innych podmiotów będących częścią procesu transakcyjnego związanego z naszymi usługami i produktami.

3.1.3 Podstawą prawną do przetwarzania Danych osobowych wymienionych powyżej jest nasze uzasadnione zainteresowanie świadczeniem usług. W sytuacji, gdy użytkownik składa zamówienie lub chce skorzystać z naszych usług, podstawa prawna będzie służyć jako umowa między nami a użytkownikiem. Przetwarzanie Danych osobowych w tym celu jest niezbędne, aby spełnić oczekiwania związane ze świadczeniem zamówionych usług przez naszych użytkowników.

3.1.4 Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych (wrażliwych danych osobowych) nastąpi wyłącznie po uprzednim otrzymaniu zgody użytkownika i posłuży tylko do wcześniej zatwierdzonych celów. Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych może jednak również nastąpić bez pozwolenia użytkownika, kiedy jest to niezbędne do ochrony jego interesu, np. w przypadku choroby lub wypadku.

3.1.5 Przetwarzamy Dane osobowe w trakcie korzystania z naszych usług oraz dłużej, jeśli jest to niezbędne do ochrony naszych praw oraz wypełnienia naszych obligacji wobec użytkowników. Ponadto, zgodnie ze szwedzka ustawa o księgowaniu danych, możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez 7 lat.

3.2 Aby zarządzać naszymi Usługami i podwyższać ich jakość

3.2.1 Przetwarzamy Dane osobowe, kiedy korzystasz z naszych Usług lub podczas innych interakcji z nami, by stale ulepszać standard naszych Usług. Kategorie danych osobowych, które w tym celu przetwarzamy, to informacje na temat Usług z których korzystasz, danych transakcji, oraz danych technicznych.

3.2.2 Podstawą prawną do przetwarzania Danych osobowych wymienionych powyżej jest nasze zainteresowanie stałym polepszaniem jakości naszych Usług oraz naszej strony internetowej.

3.2.3 Dane osobowe przetwarzane w tym celu są przechowywane 36 miesięcy od daty ostatniego korzystania z naszych Usług, lub dłużej jeśli jest to niezbędne w celu polepszania naszych Usług.

3.3 Do celów kontaktowych i identyfikacyjnych

3.3.1 Przetwarzamy Dane osobowe w celu nawiązania kontaktu z naszymi użytkownikami i partnerami oraz w celu ich identyfikacji. Do tych celów przetwarzane są zazwyczaj dane identyfikacyjne.

3.3.2 Podstawą prawną do przetwarzania Danych osobowych wymienionych powyżej jest nasze uzasadnione zainteresowanie kontaktem z naszymi użytkownikami i partnerami, oraz aby potwierdzić ich tożsamość.

3.3.3 Dane osobowe przetwarzane w tym celu, są gromadzone bezpośrednio od klientów lub naszych partnerów. Przechowujemy dane osobowe tak długo jak jest to potrzebne do realizacji celów, do których dane zostały zebrane. Jednak staramy się nie przechowywać danych osobowych do tych celów dłużej niż 36 miesięcy od zakończenia relacji z klientem.

3.4 W celu zapewnienia wsparcia

3.4.1 Przetwarzamy dane osobowe, aby zapewnić wsparcie naszym teraźniejszym oraz potencjalnym klientom, np. kiedy odpowiadamy na pytania i udzielamy wsparcia. Kategorie danych osobowych przetwarzane w tych celach zależą od zapytania oraz jakie dane osobowe decydujesz się nam przekazać. Zazwyczaj są to identyfikacyjne I kontaktowe dane osobowe, lub inne- zależnie od rodzaju wsparcia jakie musimy udzielić.

3.4.2 Podstawą prawną do przetwarzania Danych osobowych wymienionych powyżej jest nasze uzasadnione zainteresowanie, aby przekazywać wsparcie związane ze świadczeniem Usług.

3.4.3 Dane osobowe przetwarzane w tym celu są zbierane bezpośrednio od właściciela danych. Przechowujemy je tak długo jak to jest niezbędne do zakończenia odpowiednich spraw. Jak tylko sprawy te zostaną zakończone, staramy się usuwać zebrane dane osobowe.

3.5 W celach marketingowych I komunikacyjnych

3.5.1 Przetwarzamy Dane osobowe, aby sprzedawać nasze Usługi, sporządzać badania rynku, przekazywać informacje naszym istniejącym jak i potencjalnym klientom, oraz aby przesyłać naszym odbiorcom branżowe nowości i ciekawostki. Np., przesyłając nasz biuletyn drogą mailową, SMS-em, lub za pomocą naszych mediów społecznościowych. Od czasu do czasu możemy używać innych środków marketingowych, np. reklamy pay-per-click (PPC). Kategorie danych osobowych przetwarzanych w tym celu to dane identyfikacyjne jak również dane profilowe (zawierające informację na temat wcześniej dokonanych zakupów, zainteresować czy preferencji).

3.5.2 Podstawą prawną do przetwarzania Danych osobowych wymienionych powyżej jest nasze uzasadnione zainteresowanie reklamowaniem naszych Usług i informowaniem naszych istniejących oraz potencjalnych klientów o nadchodzących kampaniach i ofertach. Jeśli któreś z naszych środków marketingowych wymaga zezwolenia, upewnimy się, aby wcześniej o nie poprosić.

3.5.3 Przetwarzane dane osobowe są pobierane bezpośrednio od użytkownika. Przechowujemy dane osobowe przez okres 12 miesięcy od ostatniego czasu interakcji z użytkownikiem.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Przekazujemy dane osobowe naszym partnerom i innym organizacjom związanym z Educatius Group zgodnie z przeznaczeniami opisanymi w Polityce Prywatności.

4.2 Kiedy przekazujemy dane osobowe naszym partnerom, pełnią oni funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe lub administratorów dan osobowych związanych z naszą organizacją. Dane osobowe są przetwarzane przez naszych partnerów zgodnie z ustalonymi przez nas instrukcjami oraz zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

4.3 Przetwarzanie danych osobowych z lub do państw trzecich (państw nienależących do UE/EOG), odbywa się wyłącznie po wcześniejszym zatwierdzeniu dostatecznego stopnia ochrony danych w tym kraju przez Komisję Europejską (i), odbiorca danych osobowych zobowiązał się prawnie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem w zakresie ochrony dany osobowych (ii), lub w przypadku istnienia innych podstaw prawnych zgodnych z prawem w zakresie prawa ochrony danych osobowych (iii).

4.4 Abyś Ty lub Twoje dziecko mogli z nami podróżować, jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych (zgodnie z wymogami docelowego kraju), np. administracjom imigracyjnym.

4.5 Przekazujemy dane osobowe w przypadku, gdy jest to wymagane przez organy prawne.

5. BEZPIECZEŃSTWO

5.1 Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, związane z przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w Polityce Prywatności. Kiedy jest to stosowne, zachowujemy anonimowość danych osobowych. Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mają również na celu zapobieganie nielegalnego dostępu i przetwarzania danych osobowych.

5.2 Prosimy o kontakt w celu uzyskania więcej informacji na temat podejmowanych przez nas środków bezpieczeństwa.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA

6.1 Przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do wywiązania się z realizacji naszych Usług. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż zezwala na to prawo z zakresu ochrony danych osobowych, łącznie z prawem RODO.

6.2 Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne, na podstawie wymienionych w Polityce Prywatności zastosowań. Kiedy zgromadzone wcześniej dane osobowe nie są już potrzebne, zniszczymy je zgodnie z obowiązującymi prawami. W niektórych przypadkach zastosujemy anonimizację danych osobowych w celach naukowych lub statystycznych.

6.3 Wprowadziliśmy wewnętrzne zasady przechowywania związane z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Prosimy o kontakt w celu uzyskania więcej informacji.

7.1 Gromadzimy informacje za pomocą technologii cookies (tzw. „ciasteczka), pikseli, i lokalnej pamięci przeglądarki lub urządzenia (np. twojego telefonu, komputera czy tableta). Ta praktyka ma na celu dowiedzenia się więcej o użytkownikach zainteresowanych naszymi Serwisami i służy abyśmy stale mogli poprawiać jakość naszych Usług.

7.2 Informacje gromadzone przez technologie cookies i podobne, to adres IP i inne informacje techniczne używanego urządzenia.

7.3 Więcej informacji na temat naszej Polityki Cookie.

8. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

8.1 Zgodnie z prawem z zakresu ochrony danych osobowych użytkownik ma prawo do:

  • Prawo do uzyskania informacji – Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat przekazywanych danych i sposobu w jaki będą one przetwarzane.
  • Prawo do wglądu – Użytkownik ma prawo do wglądu przekazywanych danych i uzyskania kopii danych, które zostały przekazane.
  • Prawo do korekty – Użytkownik ma prawo do zażądania korekty swoich danych osobowych, jednak będą one musiały zostać ponownie zweryfikowane.
  • Prawo do usunięcia – Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik może zaądać ogranicznenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie, zezwoli nam na przetwarzanie danych tylko do sprecyzowanych celów.
  • Prawo do przekazania danych – Użytkownik ma prawo do zażądania przekazania danych osobowych innemu podmiotów. Przekazanie danych odbędzie elektronicznie, zgodnie z procedurą prawną z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych ze względu na naruszenie jego praw i wolności.
  • Prawo związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji I profilowaniem – Użytkownik ma prawo do odmowy bycia podmiotem poddanym technologii zautomatyzowanego podejmowania decyzji za Użytkownika.

8.2 Możesz skontaktować się z nami poprzez poniższe dane kontaktowe, jeśli masz pytania lub chciałbyś zgłosić skargę na temat przetwarzania przez nas danych osobowych lub jeśli chciałbyś powiadomić nas o swoich referencjach na temat wymienionych wyżej praw. Niektóre z powyższych praw są ograniczone prawnie co może spowodować, że Twoje preferencje nie mogą być zaadaptowane. 

8.3 Aby złożyć skargę na sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe, możesz skontaktować się ze Szwedzkim Organem Ochrony Danych (Integritets-skyddsmyndigheten) www.imy.se/kontakta-oss/

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

9.1 Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian w Polityce Prywatności. Data ostatniej zmiany widnieje poniżej. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

9.2 Jeśli w Polityce Prywatności wprowadzimy istotne zmiany, powiadomi o tym wszystkich użytkowników, których zmiana mogła dotyczyć aby mogli zapoznać się i zaakceptować nowe zmiany.

9.3 Ostatnie zmiany do Polityki Prywatności zostały wprowadzone 4 lipca 2022 r.

10. KONTAKT

10.1 Jeśli masz pytania na temat Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem email: DPO@educatius.org.